للبيع بند زوي وصاج عرض متر × طول مترين
تخانه ٢ ملم و ٣ ملم وصاج ايكون
طول ٦ متر تخانه ٤.
بالاضافة الى استاندات خرده

اتصال

00201115735551

00201068808541  

تواصل معنا